Elsa Grave-s�llskapets verksamhetsber�ttelse f�r �ret ��2016

(�rsm�tet 5 mars 2016 � �rsm�tet 25 februari 2017)

 

Elsa Grave-s�llskapets styrelse, konstituerad 5mars 2016:

 

       Kristina Hallind, sekreterare

       Lennart Lundborg, ledamot och bildansvarig

       Gunilla Poppe, ordf�rande

       Brita R�nnb�ck-Olofsson, vice ordf. och skattm�stare

       S�ren Sommelius, �ledamot

Revisorer:�������������

       Roland Andr�asson�����������

       Gunnel Wounsch

Valberedning

       Ingvar Holm

       Kathinka Lindhe

       Roland Andr�asson

Styrelsen har sedan f�reg�ende �rsm�te haft kontinuerliga kontakter p� mail samt f�ljande 2 protokollf�rda sammantr�den:

       konstituerande sammantr�de 5 mars 2016 p� serviceboendet Karl XI i Halmstad

       hos sekreteraren i Lund 5 januari 2017.

 

Medlemsutskick har s�nts till s�llskapets medlemmar.

 

Medlemsantal. S�llskapet har under �ret haft ett 70-tal medlemmar, varav tre

hedersmedlemmar och en kvittningsmedlem (Laholms teckningsmuseum).

 

Medlemsavgiften har under 2016 �varit 200 kr f�r enskild medlem, eller 300 kronor f�r familjemedlemmar med samma adress, 50 kronor f�r skolungdom och studerande under 30 �r.

 

S�llskapet har varit medlem av DELS (De litter�ra s�llskapens samarbetsn�mnd).

 

Elsa Grave-s�llskapets hemsida, www.elsagrave-sallskapet.se har fortl�pande kompletterats med Karin Wieslander som webmaster (kawies@telia.com). Arbete p�g�r att g�ra hemsidan tillg�nglig f�r ipad� och smartphone. Inga- Lisa Petersson har kompletterat sin utg�va av Elsa Grave-bibliografin fr�n 2009 p� hemsidan.

 

Elsa Graves arkivmaterial p� UB i Lund har sorterats av s�llskapets sekreterare Kristina Hallind.

 

Inf�r 100-�rsfirandet� av Elsa Graves f�delse� 2018 p�g�r planering. Ett bokprojekt och en digital utg�va p� Norstedts f�rbereds och en kommitt� f�r detta har tillsatts, best�ende av Eva Lilja, Anna Pia �hslund, Kristina Hallind och Anna Wieslander. Bidrag till tryckningen av jubileumsboken har beviljats av olika fonder och stiftelser. Gruppen har sammantr�tt regelbundet under �ret. �S�llskapet representerades vid ett m�te den 10 november med Region Halland p� Kronobr�nneriet i Halmstad samt vid ett m�te den 19 december med Erik Magntorn och Klara M�ller p� Ellerstr�ms f�rlag i Lund. Elsa Grave-s�llskapet, Region Halland och Teater Halland kommer att genomf�ra olika evenemang under 2018, s�rskilt p� Elsa Graves 100-�rsdag onsdagen den 17 januari och p�f�ljande l�rdag den 20 januari 2018.

 

AKTIVITETER UNDER 2016

 

Kulturdialog i januari 2016. Eva Nyhammar, f�rvaltningschef f�r Kultur i Halland och Skolf�rvaltningen hade inbjudit Elsa Grave-s�llskapet till kulturdialoger. Gunnel Wounsch, Kristina Hallind samt Roland Andr�asson deltog i m�tet p� Laholms teater den 28 januari 2016.�

�rsm�tet 2016 �gde rum l�rdagen den 5 mars p� serviceboendet Karl XI i Halmstad, varvid Kristina Hallinds amat�rvideo fr�n s�llskapets bildande visades.

Under Bokm�ssan i G�teborg 22-25 september hade DELS arrangerat De Litter�ra S�llskapens Scen p�, d�r Eva Lilja ber�ttade om Elsa Grave-s�llskapet och den kommande boken.

Kulturnatten i Halmstad 1 oktober. Kathinka Lindhe och Roland Andr�asson visade Kathinkas film med Elsa Grave och prydde Elsa-rummet p� Stadsbiblioteket.

Elsa-dagen 28 oktober. Brita R�nnb�ck hade ombes�rjt lokaler och f�rfriskningar p� slottet i Halmstad. Gunilla Poppe inledde kv�llen med diktl�sning och Teater Halland framf�rde en reading av Elsa Graves verk med musikaliska inslag samt presenterade sin nya CD Att f�da och d� i Halmstad. Arrangemanget var utomordentligt lyckat.

Hall�ndska bokm�ssan i Halmstad 26 november. Kristina Hallind presenterade s�llskapet och l�ste dikter fr�n Nissanscenen. Teater Halland framf�rde ett s�rskilt program i Klarasalen med bl.a. dikter av Elsa Grave.

 

 

 

Lund i januari 2017

Kristina Hallind, sekreterare