PROTOKOLL

fört vid Elsa Grave-sällskapets årsmöte lördagen den 25 februari 2017 kl 14

Poppegården, Bygatan 79, Domsten

 

§1. Öppnades årsmötet av Elsa Grave-sällskapets ordförande, Gunilla Poppe, som anbefallde en tyst minut för sällskapets tidigare ordförande Ingvar Holm, som gått bort den 4 februari.

§2. Valdes Roland Andréasson till mötesordförande.

§3. Valdes Kristina Hallind till mötessekreterare.

§4. Valdes Brita Rönnbäck och Lennart Lundborg till att justera dagens protokoll.

§5. Kallelsen till årsmötet, som hade utlysts och utsänts i laga ordning, godkändes.

§6. Fastställdes den utskickade dagordningen med tillägg av en fråga samt presentationer av planerad verksamhet jubileumsåret 2018 under punkten 17 ”Övrigt”.

§7. Godkändes styrelsens verksamhetsberättelse för 2016, som utsänts till medlemmarna.

§8. Utdelades resultaträkningen för det gångna verksamhetsåret samt kommenterades sällskapets ekonomiska resultat av skattmästare Brita Rönnbäck Olofsson.

§9. Föredrogs revisionsberättelsen från Roland Andréasson och Gunnel Wounsch, vilka rekommenderade årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2016.

§10. Beviljade årsmötet styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§11. Medlemsavgiften för nästkommande år sattes till 200 kronor med 100 kronor för ytterligare familjemedlemmar med samma adress.

§12. Utsågs Gunilla Poppe till ordförande för nästa verksamhetsår, alltså fram till årsmötet 2018.

§13. Val av halva antalet styrelseledamöter på två års mandatperiod (2017 -2019): Konstaterades att Kristina Hallind och Lennart Lundborg redan innehar mandat för perioden 2016-2018. Brita Rönnbäck omvaldes för perioden 2017-2019, liksom Sören Sommelius.

§14. Val för ett år av två revisorer jämte ersättare för dessa. Omvaldes Gunnel Wounsch och Roland Andréasson. På posten som revisorssuppleant nyvaldes Maj-Britt Sandberg.

§15. Val för ett år av valberedning. Omvaldes Kathinka Lindhe och Roland Andréasson.

§16. Inkomna motioner. Inga motioner hade inkommit.

§17. Övriga frågor.

a) Anna Wieslander undrade hur Ingvar Holms frånfälle skulle uppmärksammas. Gunilla Poppe erbjöd sig att skicka blommor till jordfästningen i Rörum å sällskapets vägnar. Kristina Hallind skulle eventuellt kunna åka dit, eller skriva minnesord.

b) Planerad verksamhet inför 2018.

· Anna Wieslander och Eva Lilja rapporterade att den tillsatta bok-kommittén, bestående av Anna Wieslander, Eva Lilja, Anna Pia Åhslund, Kristina Hallind, haft ett flertal sammankomster och sökt anslag på olika håll inför Elsa Graves 100-årsjubileum 2018.

· Sammanställandet av texter för jubileumsboken hade preliminärt avslutats och ett dussintal texter hade inlämnats till ellerströms förlag den 1 februari 2017. Mötet beslöt att Ingvar Holms text om Pietà även skulle ingå.

· Kontakt hade tagits med Region Halland för ett symposium lördagen den 20 januari och Eva Lilja utdelade en preliminär plan för symposieveckan. Region Halland skulle stå för alla kostnader för symposiet.

· Gunnel Wounsch framförde ett önskemål om att Sören Sommelius skulle leda ett panelsamtal med Brita Rönnbäck och Lennart Lundborg under symposiet.

· Övrigt inför jubileumsåret var

o   att Norstedts arbetade med ett urval Grave-texter för print-on demand,

o   att landshövdingen planerade en kulturkväll till Elsa Graves minne på slottet och att Lovisa Nilsson, intendent i Halmstads kommun, kulturförvaltningen, hade tagit kontakt om en utställning av Elsa Graves konst.

o   Teater Halland tänkte sig också föreställningar av Grave-pjäser.

o   Gunilla Poppe och Kristina Hallind förberedde barnteater inför själva födelsedagen den 17 januari 2018.

o   Sällskapets årsmöte under våren 2018 var fortfarande under planering, liksom Elsa-dagarna under hösten 2017 och 2018.

o   Kontakt kunde tas med IB-studenter för service.

 

§18. Avslutades årsmötet med ett varmt tack för förplägnaden, varefter möjlighet fanns att se Kristina Hallinds inspelning av Grave-pjäsen ”Krukväxterna” från årsmötet på Stureskolan i Halmstad 2002 samt ta del av häftet ”Apropå Elsa Grave” från Katedralskolans skrivarkurs våren 2017 eller skaffa sig en plastbelagd Grave-tablett.

 

Domsten den 25 februari 2017 Kristina Hallind, sekreterare

 

Justerat: Brita Rönnbäck Lennart Lundborg