Elsa Grave Sällskapet

Följ med in i Elsa Graves vidunderliga språkvärld

Följande bibliografi över Elsa Graves verk är sammanställd av fil.dr Inga-Lisa Petersson. Den är en ny upplaga av den bibliografi som finns på Kungliga biblioteket, universitetsbiblioteket i Lund, högskolebiblioteket i Halmstad, Halmstads stadsbibliotek, vissa andra bibliotek i Halmstad samt biblioteket i Åstorp.
Om du vill se en enklare lista av Elsa Graves verk gå till Verkslista

Elsa Grave. En bibliografi.

Tredje upplagan
Utarbetad av Inga-Lisa Petersson
© Inga-Lisa Petersson (2018)

Förord

Bibliografin omfattar främst hittills funna tryckta verk. Under varje årtal nämns först de verk Elsa Grave själv står som utgivare av, inklusive tonsatta dikter och hennes eget dikturval från 1964. Därnäst förtecknas tidskrifter hon medarbetade i och sedan tidningar och sist antologier. Bibliografin är kronologiskt upplagd, men detta gäller inte inom varje årtal.
Elsa Grave har haft en stor läsekrets via tidskrifter och tidningar. De flesta dikter som först publicerades i pressen kom senare att mer eller mindre förändrade ingå i de närmast följande diktsamlingarna. Ändringar ifråga om till exempel titlar har noterats. Motsvarande undersökning har inte gjorts beträffande prosa och dramatik, men exempel ges på prosatexter som återkommit. Ekfraser skrivna i anslutning till en målning av Elsa Grave nämns för år 2008.

Antologierna ger en bild av hur Elsa Grave mottagits och lästs. Förutom svenska antologier har en nederländsk och en engelskspråkig tagits med. Ibland är antologin det enda stället där en text publiceras, och då kan den komma först eller stå ensam under ett årtal i bibliografin. Några antologier med enbart Elsa Graves dikter har hunnit komma ut. Eftersom en del av Elsa Graves dikter finns i olika versioner nämns dessa urval redan här. I sitt eget urval 1964 både tillade och ändrade Elsa Grave dikttitlar och bearbetade språket lätt. Ingvar Holm hämtade för sitt urval 2004 de flesta dikterna, men inte alla, för tiden före 1964 ur Elsa Graves urval med de ändringar som finns där. Flertalet av dikterna är från tiden efter 1964. Eva Lilja har hämtat sitt urval 2018 från de enskilda diktsamlingarna. Hennes urval är indelat efter tema. Alla tre urvalen är kronologiskt ordnade, Eva Liljas dock först inom varje tema.

Till hundraårsminnet av Elsa Graves födelse utgavs 2018 på Norstedts förlag, förutom Eva Liljas nämnda antologi även samlingar med prosa av Kristina Hallind och dramatik av Angelica Ahlefeldt-Laurvig. År 2018 utkom även jubileumsboken Fjorton röster om Elsa Grave, redigerad av Kristina Hallind, Eva Lilja, Anna Wieslander och Anna Pia Åhslund. Här återfinns några av Elsa Graves mest kända dikter. Ifråga om denna bok förtecknas även uppsatser nedan i bibliografin, som ett undantag, då litteratur om Elsa Grave och hennes verk redan finns katalogiserade på biblioteken.

För Elsa Graves framträdanden samt för hennes verk som framförts i radio och TV hänvisas till respektive arkiv. Läromedel i allmänhet har inte ägnats särskild undersökning. Veckopress ingår inte heller. Många av Elsa Graves verk har utgivits som tal- och ljudböcker. Förhoppningsvis kan bibliografin bidra till ökat intresse för Elsa Graves författarskap och för hennes engagemang inom kultur och politik. Bibliografin har tillkommit på initiativ av Elsa Grave-sällskapet. Tack riktas till Anna Wieslander, som har varit sällskapets ordförande, till Kristina Hallind, sällskapets sekreterare, samt till Karin Wieslander, sällskapets webmaster. Ett stort tack även till den kunniga och hjälpsamma personalen vid Lunds Universitetsbibliotek.

Lund i december 2018
Inga-Lisa Petersson

1941

Skånska konstmuseum, stiftat 1861, 80 år. Svenska målningar, utvalda av Bo Lindwall, Sven Alfons, Elsa Grave, förord av Ragnar Josephson [Konsthistoria]

Lund 1941 (23 s.)

1943

Inkräktare [Dikter]
Bonniers Stockholm 1943

1945

Som en flygande skalbagge [Dikter]
Bonniers Stockholm 1945

Två dikter, Ord och bild, utg. Sven Rinman, årg. 54, 1945, nr 6, s. 262 [Innehåller: ”Du själ som skurits ut”, ”Förvandlingsmakt”]
 Omtryckta i: Som en flygande skalbagge

1946

”Luften leker”, ”Fossilen”, ”Den frukt som faller”, ”På väg till evigheten”, ”Gullfisken”, ”Grodorna”, ”Förvandlingsmakt”, 40-tals-lyrik, utg. av Erik Lindegren och Karl Vennberg, Stockholm Bonniers, 1946, s. 69-75
 Tidigare tryckningar:Inkräktare: ”Luften leker mellan hårda trän.”

Som en flygande skalbagge: ”Fossilen”, ”På väg till evigheten”, ”Gullfisken”, ”Grodorna”, ”Förvandlingsmakt”. – ”Den frukt som faller” ingår i ”Den svarta fågeln”.

1947

”Lång Monolog”, ”Bortförklaring”, Vox II, Kalender, utg. av Litterära Studentklubben i Lund, s. 11-13, vinjett, föreställande ung flicka, av Kristian Romare, s. 10 [Dikter]
C W K Gleerup / Lund 1947
 Omtryckta i: Bortförklaring

”Palatset”, BLM årg. 16, 1947, nr 2, s. 114-118 [Dikt]
 Omtryckt i: Bortförklaring

1948

Bortförklaring [Dikter]
Bonniers Stockholm 1948

1949

Den blåa himlen, omslagsvinjett och ill. av förf. [Lyrik, dramatik, prosa]
Bonniers Stockholm 1949

”Medusan och djävulen. Lyriskt mysteriespel i tre elegier”, med två ill. av Elsa Grave, Vintergatan, Sveriges författareförenings Kalender 1949, red. Sven Barthel, s. 135-146 [radiospel]
Bonniers Stockholm 1949

”Väven”, BLM årg. 18, 1949, nr 9, s. 675-677 [Dikt]
 Omtryckt i: 9 elegier

”Luften leker”, Min bästa dikt, vald av femtio svenska författare, inl. av Ingvar Andersson, vinjetter av Walther Grube, Natur och Kultur, Stockholm 1949, s. 205-206 [”Luften leker” ur Inkräktare kommenteras av Elsa Grave] Ny uppl. 1950 (oförändrad)
 Tidigare tryckningar: Inkräktare: ”Luften leker mellan hårda trän.”

1950

”Tal till en läsecirkel” [debattinlägg om kvinnors bristande intresse för böcker av god och konstnärlig kvalitet], Idun 1950: 29, s. 8

1951

Avskedsövning [Dikter]
Bonniers Stockholm 1951

”Serenad till en död kontrollråtta”, Verser och vetande, en vänbok till Hans Ruin den 18 juni 1951, s. 73–77, Gleerups Malmö 1951[Dikt]
 Omtryckt omarbetad i Avskedsövning under titeln ”Serenad för råttor”

”Torquato Tasso”, BLM årg. 20, 1951, nr 5, s. 341-342 [Dikt]

”Diktaren om dikten. Små blåa djävlar. – Något om poetisk tillgjordhet”, Samtid och framtid. Tidskrift för idépolitik och kultur, utg. av Natur och Kultur, ansv. utg. Johan Hansson, årg. 8, 1951, nr 8, s. 474-475 [Dikt med kommentar av Elsa Grave]
 Omtryckt i: Diktaren om dikten, 27 poeter kommenterar egna dikter 1952

”Luften leker”, ”Fossilen”, ”Grodorna”, ”Till det döda barnet”, ”Svinborstnatt”, ”Pietà”, ”Morendo”, 40-tals-lyrik, utg. av Bengt Holmqvist, Ny uppl., Stockholm Bonniers, 1951, s. 73-79
 Tidigare tryckningar:

Inkräktare: ”Luften leker mellan hårda trän.”
Som en flygande skalbagge: ”Fossilen”, ”Grodorna”
Bortförklaring: ”Till det döda barnet”, ”Svinborstnatt”, ”Pietà”, ”Morendo”

”Svinborstnatt”, ”Kall morgon”, ”Morendo”, ill. Helga Henschen, Lyrikboken, en svensk antologi, red. Tage Nilsson. Urval i samarbete med D. Andreæ. Bitr. red. G. Grenholm. Forum. (När-När-Var-Hur-serien)
 Tidigare tryckningar: Bortförklaring

1952

Påfågeln [Uruppfördes på Studiescenen 5 dec. 1951, enl. BLM 1952, s. 47] [Drama]
Bonniers Stockholm 1952

”Sånger om livet efter detta” [Musiktryck] : för sopran och piano av Sven-Eric Johanson (1919-1997) [text:] Elsa Grave
Svensk musik, Stockholm [1952]

”Små blå djävlar. – Något om poetisk tillgjordhet”, Diktaren om dikten, 27 poeter kommenterar egna dikter, red. Karin Treffenberg, med förord av Åke Janzon,
Natur och Kultur Stockholm 1952, s. 44-47 [Dikt med kommentar]
 Omtryckt i: Den blåa himlen: ”Små blåa djävlar”
 Tidigare tryckningar: Samtid och framtid 1951, s. 474-475

Intervju av Birgitta Marmolin, signaturen ”Malice”, ”Elsa Grave i ödemarkstorp. En ’asocial’ roman sitter som klister och väntar på att bli färdigskriven”, Dagens Nyheter 1952-08-12, s. 3 [Bild: ”Skaldinnan Elsa Grave och kon Rosa, som nästan hör till familjen, fast hon tillhör granngården”]

1953

9 elegier [Dikter]

Bonniers Stockholm 1953

”Lyrikens plats i dramat”, Teatern årg. 20, 1953, nr 2, s. 5

”Flykt och närvaro”, Röster i Radio årg. 20, 1953, nr 29, s. 7. [Om Ingrid Arvidsson och hennes roman Solfeber]

”Avstängt rum (ur en svit med samma namn)”, Sydsvenska Dagbladet Snällposten 1953-07-26 [Dikt]
 Omtryckt i: 9 elegier

”Stillhet som har dödens namn”, Sydsvenska Dagbladet Snällposten 1953-08-30 [Dikt]
 Omtryckt i: 9 elegier, ”Avstängda rum”

”Till en rysk orkesteruvertyr”, Sydsvenska Dagbladet Snällposten 1953-10-04 [Dikt]

”Till Sonat av rysk tonsättare”, Sydsvenska Dagbladet Snällposten 1953-12-06 [Dikt]

”Till det döda barnet”, Barn, en diktantologi av Britt G. Hallqvist med teckningar av Kaj Beckman, Bonniers Stockholm 1953, s. 35-36
  Tidigare tryckningar i: Bortförklaring

1954

”Om lyssnandet”, Röster i Radio årg. 21, 1954, nr 15, s. 14 [Elsa Grave om ”Isskåpet”, som sändes som hörspel i radio 12 april kl. 22.30 1954, under titeln ”Isskåpet. En fantasi av Elsa Grave”] [”Isskåpet” hade urpremiär på Kammarteatern i Stockholm 1953, enl. BLM 1955, nr 1, s. 69-70]

”Askbergets Fusijama hägrade för trädgårdens fånge. Arg ung dam drömde i Nyvång”, Expressen 1954-06-28 [Prosaskiss]
 Omtryckt i: Besök i barndomen

”Luften leker”, ”Pietà”, ”Blodboken”, ”Färgspel”, ”Efter lång väntan”, ”Morendo”, ”Barnkammaren”, Svensk poesi, red. av Ivar Öhman, ill. av Mark Sylwan, Folket i Bilds Förlag, Stockholm 1954, s. 165-173
Pärmens text: Svensk poesi från Bo Bergman till Axel Liffner
Enligt Ivar Öhmans förord har författarna själva valt dikterna. Elsa Grave kommenterar sitt urval: ”Käre Läsare, detta är konservburkar. Var försiktig o m Ni öppnar dem. Några är mycket gamla.” Illustrationen anknyter till dikten ”Barnkammaren”. [Dikter]

1955

Ariel, omslagsvinjett av Gösta Kriland [Roman, prosaskisser]
Bonniers Stockholm 1955

”Tema med variationer”, BLM årg. 24, 1955, s. 255-257 [Dikt]
 Omtryckt omarbetad i: BLM årg. 24, 1955, s. 341-342 under titeln ”Träd eller människor”

”Träd eller människor”, BLM årg. 24, 1955, s. 341-342 [Dikt]
 Tidigare version av dikten tryckningar i: BLM årg. 24, 1955, s. 255-257

”Avgångstid”, Ord och bild, utg. Lennart Josephson, årg. 64, 1955, s. 346-347 [Dikt]
 Omtryckt i: Lufthav

”Befriade”, Hertha Julnummer, ansv. utg. Elsa Ewerlöf, red. Kaj Andersson årg. 42, 1955, nr 6, s. 41-42 [Dikt, prosadikt]

”Het morgon”, ”Eftertankar”, ”Infra”, Hertha Julnummer årg. 42, 1955, nr 6, s. 43 [Dikter]
 Omtryckta i: Lufthav, ”Eftertankar”, ”Infra”

”’Varför vi nu vill bevaka kärlekens intressen gentemot karriär och samhälle’”, Hertha Julnummer årg. 42, 1955, nr 6, s. 19-29, Elsa Graves svar s. 20, 26-29. Ill. [Essä]

”En liten portion poetik: Att analysera en dikt” av Anton Böhm i Lyrikvännen, red. Stig Carlson, 1955, nr 2, s. 16–17 [Innehåller: ”Morendo”]
 Dikten ”Morendo” tidigare tryckning: Bortförklaring

Två dikter, Lyrikvännen, red. Stig Carlson, 1955, nr 4, s. 6 [Innehåller: ”Efternatt”, ”Saga för grön tomat”]

”Fiskens dröm”, Svenska Dagbladet 1955-03-06 [Dikt]
 Omtryckt i: Lufthav

”Giordano Bruno på bålet”, ill. Knut Grane 1955, Sydsvenska Dagbladet Snällposten 1955-03- 20 [Dikt]
 Omtryckt i: Lufthav

”Vaggvisa”, ill. Sven Rydén, Svenska Dagbladet 1955-12-17 [”Vaggvisa” publicerades 17/12, inte 15/12 som det felaktigt anges i Svenskt tidningsindex. Orsaken kan också vara att tidningen har publicerat olika editioner. [Dikt]
 Omtryckt i: Lufthav, med mindre ändringar och med titeln ”Vaggvisa för västanvinden”.

1956

Lufthav, omslag av Karl-Erik Forsberg [Dikter]
Norstedts Stockholm 1956

”Hönsnätet och pyramiden”, Besök i barndomen, red. Åke Lundström, FIB:s Lyrikklubb Årsbok 1956, Stockholm 1956, s. 65-72
 Tidigare tryckningar: Expressen 1954-06-28

”Till en värmeparasit”, ”Uppståndelse”, ”Simkonst”, ill. Bertil Lundberg, Konstspegeln, utg. av Skånska Konstnärsklubben, red. Åke K. G. Lundquist, årg. 2, 1955/56, nr 5, s. 2
 Omtryckta i: Lufthav, ”Till en värmeparasit”, ”Simkonst”

”Hungersöndag”, ill. Ewert Karlsson (EWK), Perspektiv, red. Ragnar Oldberg, årg. 7, 1956, nr 4, s. 156 [Dikt]
 Dikten Omtryckt i: Hungersöndag.
 Teckningen Omtryckt i: Ewert Karlsson (EWK), EWK:s poetalbum. Poesi och porträtt, Stockholm 1957, s. 60f. (FIB:s lyrikklubbs bibliotek 29). Teckningen Omtryckt även i: Lyrikvännen, årg. 40, 1994
 EWK: s teckning används av Elsa Grave-sällskapet [Teckning]

”Medelhavskuskar”, All världens berättare årg. 12, 1956, nr 8, s. 19 [Dikt]
 Omtryckt i: Lufthav

”Bussresa i Toscana”, Vi årg. 43, 1956, nr 28, s. 8-9 [Flera foton: Befästningar från romartiden på Capri] [På de följande sidorna, 9-11, Åke Palmstrands Capri-porträtt av författarinnan, tillsammans med fotona ”Elsa Grave utanför ’La Vigna’, hennes hyrda villa” samt ”Elsa Grave med sin dotter och den enda domesticerade katten”]

Två dikter, Vi årg. 43, 1956, nr 42, 1956-10-19, s. 14 [Innehåller: ”Skuggparaply”, ”Mörkret”]
 Omtryckta i: Från taggarnas värld

”Halvvägs i tomrum”, Stockholms-Tidningen 1956-01-08 [Dikt]

”Nocturn”, Sydsvenska Dagbladet Snällposten 1956-05-26 [Dikt]
 Omtryckt i: Lufthav, ”Nocturn” III, s.27

1957

”Nötterna”, Dagens Nyheter julbilaga [Novell]

”Vinden”, Göteborgs Handels- och Sjöfarts Tidning 1957-12-21 [Dikt]

”Aning” (Ur Bortförklaring), med teckning av Ewert Karlsson (EWK), EWK:s poetalbum. Poesi och porträtt, Stockholm 1957, s. 60f. (FIB:s lyrikklubbs bibliotek 29)

Teckningen först tryckt i Perspektiv, red. Ragnar Oldberg, årg. 7, 1956, nr 4, s. 156, se ovan.

”Förjaga ej allt”, ”Såsom daggkåpan”, Dagens dikt, Ny samling. Sammanställd av Pontus Bohman och utgiven av Radiotjänst 1957, ill. av Ann Margret Dahlquist- Ljungberg, Stockholm 1957

1958

Från taggarnas värld, omslag Cecilia Grave-Nyman [Dikter]

Norstedts Stockholm 1958

”Vargtämjaren”, ill. teckning av Börje Sandelin, Folket i bild 1958, nr 12, s. 2 [Dikt]
 Omtryckt i: Från taggarnas värld

”Försenad stillhet”, ”Tecknet”, Göteborgs Handels- och Sjöfarts Tidning 1958-02-22 [Dikter]

”Sång till en jordande”, Sydsvenska Dagbladet Snällposten 1958-02-16 [Dikt]

”Om trygghet”, Sydsvenska Dagbladet Snällposten 1958-08-03 [Dikt]
 Omtryckt i: Från taggarnas värld

1959

Luciafirarna [Roman]

Norstedts Stockholm 1959

Positiv försvarspolitik. Tre inlägg i försvarsfrågan (Elsa Grave, Erik Boheman, Olof Stroh)

Stockholm 1959

Elsa Grave & Ingvar Holm, ”Jungfru Maria och Hagenbeck”, Vänkritik. 22 samtal om dikt tillägnade Olle Holmberg i samband med hans avgång från sin professur i Lund 1959, red. Ingvar Holm, Stockholm 1959, s. 116-129
Omtryckt i: Fjorton röster om Elsa Grave, en antologi redigerad av Kristina Hallind m fl., ellerströms förlag, Lund 2018

”Bortsprungen”, SIA Skogsindustriarbetaren, Organ för Träindustriarbetareförbundet, Pappersindustriarbetareförbundet, Skogs- och flottningsarbetareförbundet, årg. 24, 1959, nr 3, s. 12 [Dikt]
 Tidigare tryckningar Från taggarnas värld

”Zoologisk vårnatt”, ”Trafikvarning”, Kulturkontakt, utg. av Svenska kommittén för kulturens frihet, ansv. utg. Ingemar Hedenius, årg. 6, 1959, nr 3, s. 25 [Dikter]
Omtryckta i: Isdityramb

”Dikter om kärleken till regn”, ”Flygande ko och kalv”, Ord o. bild årg. 68, 1959, utg. av Björn Julén, s. 264-266
Omtryckta i: Isdityramb

”Gårdskorset”, SIA Skogsindustriarbetaren årg. 24, 1959, nr 17, s. 10 [Dikt]

”Kastad når jag ett golv…”, Dagens Nyheter 1959-05-06 [Dikt]
 Omtryckt i: Isdityramb under titeln ”Den bortkastade solen”

”Landskap”, Sydsvenska Dagbladet Snällposten 1959-06-07 [Dikt]

”Månens bärare”, Göteborgs Handels- och Sjöfarts Tidning 1959-10-03 [Dikt]
 Omtryckt i: Isdityramb

1960

Isdityramb, omslag av Karl-Erik Forsberg [Dikter]

Norstedts Stockholm 1960

”Blommor och djur”, BLM årg. 29, 1960, s. 351-352 [Dikter]
Omtryckt med andra titlar i: Isdityramb

Två dikter, Ord o. bild årg. 69, 1960, s. 178-180 [Innehåller: ”Om eldgumman”, ”Över de långa avstånden”]
Omtryckta i: Isdityramb

”Sommarnatt”, SIA Skogsindustriarbetaren årg. 25, 1960, nr 16, s. 18–19 [Novell]

”Stararna häckar i garderoben”, Vintergatan, Sveriges författareförenings Kalender 1960, 13 vid bordet, red. o. ansv. utg. Stig Ahlgren, 1960, s. 42–50 [Dagboksanteckningar]

Två dikter, Svenska Dagbladet 1960-01-03 [Innehåller: ”Juninatt”, ”Nattens väg”]
Omtryckta i: Isdityramb

”Den falska skorpionen”, Expressen 1960-07-25 [Kåseri]

”Spindeln”, Expressen 1960-07-25 [Dikt]
 Tidigare tryckningar: Lufthav

”Vaggsång för avlägsna barn”, Svenska Dagbladet 1960-06-26 [Dikt]
 Omtryckt i: Isdityramb

”Flickan och döden”, ill. Lennart Gram, Dagens Nyheter 1960-08-28 [Novell]

”Svanrus”, Aftonbladet 1960-11-11 [Dikt]
 Omtryckt i: Isdityramb

”Vit bödel” samt ”Den pantertassade”, ill. Lennart Lindholm, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, SDS:s Helgläsning, 1960-12-31 [Dikter]
 Omtryckta i: Isdityramb, ”Vit bödel” ingår utan egen titel i ”Rymdtriptyk”, s. 91

”Taggsång”, ill. Kaj Beckman, ”Insomnad klöver”, Flora Poetica, urval av Harriet Hjorth, FIB:s Lyrikklubbs bibliotek nr 65, Stockholm 1960, s. 32–34]
 Tidigare tryckningar: ”Taggsång” i Från taggarnas värld, ”Insomnad klöver” i Inkräktare

1961

Höstfärd, omslag av Karl-Erik Forsberg [Dikter]
Norstedts Stockholm 1961

”Den springande solens dal”, ill. teckning av Cia Grave, dvs. Cecilia Grave, Halland. Vår bygd, redaktionskommitté Arne Modén, Lennart Lundborg, Stig Tornehed, (Hallands hembygdsförbunds årsskrift) årg. 43, 1959-1960, s. 4-7 [Essä]

”Cypresser”, Dagens Nyheter 1961-09-17 [Dikt]
 Omtryckt i: Höjdförlust

”Röd tystnad..”, Svenska Dagbladet 1961-11-12 [Dikt]
 Omtryckt i: Höstfärd under titeln ”Röda kopplet i vall”

1962

Tre lyriska gräl [Innehåll: ”Fläsksabbat”, ”Familjegrälet”, ”Din längtans cell”] [Skådespel]
Norstedts Stockholm 1962

”Svanrus”, ill. Georg Lagerstedt, Vi årg. 49, 1962 nr 4, s. 5 [Dikt]
 Tidigare tryckningar: Isdityramb

”Vårvisa”, Göteborgs-Tidningen 1962-04-05 [Dikt samt foto av Elsa Grave vid en vas med blommande kvistar]

Säg orden, de enda. En antologi dikter av kvinnor om kärlek, i urval av Elsa Grave, teckningar av Björn Lindroth
Wahlström & Widstrand, Stockholm 1962

”Saknad”, ”Morendo”, Den enda stunden, Hundra svenska kärleksdikter, i urval av Lars Forssell med illustr. av Björn Gidstam, Bonniers Stockholm 1962, s. 140, 170
 Tidigare tryckningar: Bortförklaring

”Fiskande häger”, Fågelpoesi, en antologi i urval av Bo Setterlind, etsningar av Göran Brunius, FIB:s Lyrikklubbs bibliotek nr 77, Stockholm 1962, s. 41
 Tidigare tryckningar: Lufthav

”Palatset” (utdrag, vers 2), ”Ödlan” [Dikter], Morgonsamling, en antologi för hem och skola, utg. Clas Engström, s. 47-48, Stockholm Lyrikklubben 1962
FIB:s lyrikklubbs årsbok 1963
FIB:s lyrikklubbs bibliotek 82
Pärmens titel är Morgonsamling, En lyrisk läsebok
 Tidigare tryckningar: ”Palatset” i Bortförklaring
”Ödlan” i Isdityramb

1963

”Sphinxen”, Svenska radiopjäser 1963 [radiospel]

”Mitt mord är mitt” uppförd 1963 [Drama]
 omarbetning av ”Din längtans cell” som ingår i Tre lyriska gräl

”Om godtyckets förvandlingar”, Nutida musik årg. 7, 1963 / 64, nr 1, s. 2 [Att sätta ord till musik]

”Till dödas makt och längtan”, Nutida musik årg. 7, 1963 / 64, nr 1, s.1 [Dikt]

1964

Dikter 1943-1963, omslag av Karl-Erik Forsberg [Dikter i urval]
Norstedts Stockholm 1964

Se även förordet i början av bibliografin.

"Måne", Häpna! Litterär-vetenskapligt magasin, red. Kjell Ekström, utg. Kurt Kindberg, Grafiska förlaget, Jönköping, 1964, nr 5, s. 2
Elsa Graves dikt står som inledning till ett antal science fiction-noveller. Tidskriftens omslag av Terry Maloney visar en kvinna i blå balklänning som vänder sig mot den blå rymden. Konturen av ett ansikte syns liksom vägar ut mot små stjärnor på himlavalvet. (Omslaget publicerades ursprungligen som omslag på den brittiska sf-tidskriften New Worlds nr 53, november 1956.) – Se vidare Häpna! från år 2015.[Dikt] [Science fiction]

Omtryckt i: Häpna! En bok ur och om 1950-talets tongivande science fiction-tidskrift, i urval och översättning samt med kommentarer av John-Henri Holmberg, Johanneshov, Heidi, cop. 2015, s. 16 f.

”Morendo” [Musiktryck] Maurice Karkoff, [text:] Elsa Grave 1964 [Dikt] [Noter]
 Dikten ”Morendo” tidigare tryckningar: Bortförklaring

”Fire digte”, Perspektiv, red. Anders Bodelsen og Jørgen Schleimann, utg., Hans Reitzels Forlag, København, årg. 12, nr 1, sept. 1964, s. 17–19 [Dikter] [Innehåller: ”Resa i kardborrereservat”, ”Rymdfarare uppmanas”, ”Kransfabriken”, ”En plötslig tung vinterdag”]
 Omtryckta i: Höjdförlust 1965, ”Rymdfarare uppmanas” under titeln ”Man äter inte upp döda kamrater”

”Räddningsbåtarna”, Vi, Julnummer årg. 51, 1964 nr 50/51, s. 82 [Dikt]
 Omtryckt i: Höjdförlust

”Tonåringens mor talar till väggen”, ill. ”Mor arg”, teckning av Angelika Grave 3 år (1961), ”Teleskopiskt familjeliv”, Ord och bild årg. 73, 1964, nr 5, s. 448-449 [Dikter]
 Omtryckta i: Höjdförlust

”Älskade ord”, Vintergatan, 1964, s. 25 [Prosastycke över temat ”tre timmar kvar att leva”]
Åhlén & Åkerlunds Förlags AB

”Meteorens kärlekssång”, Dagens Nyheter 1964-05-03 [Dikt]
 Omtryckt i: Höjdförlust

”Sommarens flykt”, Svenska Dagbladet 1964-08-30 [Dikt]
 Omtryckt i: Höjdförlust

Två dikter, ill. av Bertil Lundberg, Sydsvenska Dagbladet Snällposten 1964-12-24 [Innehåller: ”Drömbåt”, ”Älgjakt”]
 Omtryckt i: Höjdförlust ”Älgjakt”

”Svinborstnatt”, Dikter från Skåne, urval av Daniel Hjorth, Bonniers Stockholm 1964, Kammarbiblioteket, s. 82-83
 Tidigare tryckningar: Bortförklaring

”Svinborstnatt”, ”Kall morgon”, ”Morendo”, ill. Helga Henschen, Lyrikboken, en svensk antologi, red. Tage Nilsson. Urval i samarbete med D. Andreae. Bitr. red. G. Grenholm. Forum. 2. rev. och utök. uppl. (När-När-Var-Hur-serien)
 Tidigare tryckningar: Bortförklaring

1965

Höjdförlust, omslag av Lars Berggren [Dikter]
Norstedts Stockholm 1965

Barnbålet, u.å. [drama], ej tryckt, uppfört 1965

Dramat finns i ett maskinskrivet ex. på Lunds Universitetsbibliotek, med kommentarer av Elsa Grave

1966

Medan vi låg och sov, omslag av Karl-Erik Forsberg [Roman]
Norstedts Stockholm 1966

”Som årstider”, Dagens Nyheter 1966-04-17 [Dikt]
 Omtryckt i: Sydsvenska Dagbladet Snällposten, SDS: s Helgläsning, se närmaste post nedan

”Två dikter”, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, SDS: s Helgläsning, ill. av Bertil Lundberg 1966-08-06 [Innehåller: ”Hungersöndag”, ”Som årstider”] [Dikterna är placerade tillsammans med novellen ”Doft av bröd” av den ryske författaren Jurij Kazakov]
 Omtryckta i: dikten ”Hungersöndag” i diktsamlingen Hungersöndag samt 1974 i Illustration Bertil Lundberg, red. Sune Nordgren (stor stil) [Dikter]
 Tidigare tryckningar: ”Som årstider” i Dagens Nyheter, se närmaste post ovan

1967

Hungersöndag, omslag av Lars Berggren [Dikter]
Norstedts Stockholm 1967

”Dikter”, SIA Skogsindustriarbetaren årg . 32, 1967, nr 17, s. 8 [Innehåller: ”Gruppsvält”, ”Gudskärlek”]
 Omtryckta i: Hungersöndag, ”Gruppsvält”, s. 47–49, ”Gudskärlek” utan titel, s. 7

”Hård är människan”, Lyrikvännen årg. 14, 1967 nr 5, s. 7 [Dikt]
 Omtryckt i: Hungersöndag, s. 18 och delvis äv. s. 24

”Gipsänglar”, Dagens Nyheter, Söndagsbilagan 1967-05-21 [Dikt]
 Omtryckt i: Hungersöndag, ingår, utan egen titel, i ”Vår gamla drömvärld”

”Grodorna”, ”Till det döda barnet”, ”Svinborstnatt”, Svensk lyrik från medeltid till nutid, utg. av Göran Lindström, Gösta Löwendahl, Jan Mogren, Bertil Romberg, Studentlitteratur Lund 1967, 2. revid. uppl. 1980, 3. revid. uppl. 1993, s. 626–628 [Dikter]
 Tidigare tryckningar:

Som en flygande skalbagge: ”Grodorna”

Bortförklaring: ”Till det döda barnet”, ”Svinborstnatt”

Talbok 2001

1968

”Till det döda barnet”, ”Efter pastoralen”, ”Hård är människan”, ”Fallande fläta”, ”Måste vi gå löst”, ”Det kom ett kort”, ”Nu sover alla yxor”, ”Ökenfisk”, ur ”Colorado”, Dikter [Folder] Författarcentrum, Stockholm 1968.
 Se utgivning år 2007 under titeln: Tio 60-talsaktuella lyriker [Ljudupptagning]: de tio första foldrarna från Författarcentrum, redaktör, utgivare Bengt-Erik Hedin
 Tidigare tryckningar:
Bortförklaring: ”Till det döda barnet”, ”Efter pastoralen”
Isdityramb: ”Ökenfisk”
Höjdförlust: ”Fallande fläta”, ”Det kom ett kort”
Hungersöndag; ”Hård är människan”, ”Måste vi gå löst”, ”Nu sover alla yxor”, ur ”Colorado

Tre dikter, Sydsvenska Dagbladet Snällposten 1968-02-17 [Innehåller: ”Den sjunkande husmodern”, ”Höghussång”, ”Morgonsång”]. Under dessa dikttitlar återkommer utdrag från diktsamlingen Hungersöndag. Under titeln ”Den sjunkande husmodern” återfinns utdrag ur ”Vår gamla drömvärld”, s. 53-54. Under titlarna ”Höghussång” och ”Morgonsång” finns utdrag ur ”Understämmor”, s. 20 respektive s. 25.
 Tidigare tryckningar: Hungersöndag, ur ”Vår gamla drömvärld”, s. 53-54, ur ”Understämmor”, s. 20, ur ”Understämmor”, s. 25

[Den ryska ockupationen av Tjeckoslovakien. Artiklar och diskussionsinlägg]
Per Ahlmark, Per Olov Enquist, Elsa Grave m. fl., Expressen 1968-08-22

”Pietà”, Litteratur 3, utg. av Ingvar Holm, Göran Lindström, Alf Nordqvist, Lund Uniskol 1968, s. 219-220
 Tidigare tryckningar: Bortförklaring

”Efter pastoralen”, Lyrisk backspegel, av Daniel Hjorth och Sandro Key-Åberg, Stockholm Bonniers, s. 123f.

Svalans lyrikklubb 22
(En särskild upplaga har framställts som gåva från förlaget Bonniers till Sveriges Författareförening vid Sveriges Författareförenings Jubileumsfest 1968)
 Tidigare tryckningar: Bortförklaring

1969

Vid nödläge, omslag av Karl-Erik Forsberg [Dikter]
Norstedts Stockholm 1969

”Svärvisa för alla svenska barn”, Hej, vi skriver till dej. Sagor för alla som vill läsa och lyssna, förord av Margareta Strömstedt, ill. av Per Åhlin, Stockholm, Svenska barn, 1969, s. 79-81

”Alexander Panagoulis”, ill. Akropolis av Anne Poor i boken Grekland med text av Henry Miller (Tre Tryckare), Vi årg. 56, 1969, nr 25-26, midsommarnumret, s. 57 [Dikt] [På motstående sida en äldre soldatvisa ur Röda Visboken: ”Vad skall vi göra med de blanka gevär”, ill. Helga Henschen]
 Omtryckt i: Vid nödläge

1971

”Jag tror på brännässlorna” [Intervju med Elsa Grave], ”Morendo”, Ur Påfågeln: ”Askberget : …” , (s. 50f), ”Vid slutet”, Ur ”9 sånger till mitt ofödda barn, VI, VII”, tre fotografier av Bo-Aje Mellin, Diktare idag, intervjuade av Matts Rying, s. 137­–157. Radioprogrammet är inspelat 29 september, sänt 11 oktober 1970. Texterna är valda av Elsa Grave.

Stockholm: Sveriges Radio ; Solna : Seelig 1971 [Intervju med Elsa Grave], [Dikter], [Drama], [Bibliografi]
 Tidigare tryckningar:
Bortförklaring: ”Morendo”
 Påfågeln, s. 50f. : ”Askberget : …”
 Lufthav: ”Vid slutet”
 Höstfärd, Ur ”9 sånger till mitt ofödda barn, VI, VII”

”Över alla solar”, ill. med färgbild, Böckernas värld årg. 6, 1971, nr 8, s. 99 och bilden s. 98 [Dikt]

1972

Mödrar som vargar [Dikter]

Norstedts Stockholm 1972

SOU 1972: 41, Familj och äktenskap. 1. Betänkande avgivet av familjesakkunniga, bilaga 7, Förslag av författarna Per Anders Fogelström, Elsa Grave och Bo Setterlind till civil ceremoni vid giftermål, Elsa Graves förslag.

Tre dikter, Horisont, Organ för Svenska Österbottens litteraturförening, red. i Stockholm Harry Järv, Temanummer av kvinnor under medverkan av Karmela Bélinski m. fl., årg. 19, 1972, nr 5, s. 22-24 [Innehåller: ”Ett brev”, ”Se ditt barn”, ”Besöket”]
 Omtryckta i Mödrar som vargar med titlarna ”Du”, ”Ditt döda barn”, ”Besöket”

Kess Söderström, ”Ingen äger den andres liv. Tema i nytt vigselformulär”, Göteborgs-Posten 1972-12-17 [Intervju med Elsa Grave]

”Annorlunda jul”, Julglimten 1972 årg. 32, utg. av Kalmar Läns Blindförening, red. Ingeborg Johansson, s. 25 [Dikt]

Vetlanda 1972

1973

”Till den 27/5 -73 eller Poesi är farligt” (ej tidigare publicerad), ”Måste vi gå löst?”, i Dikten finns överallt. Svensk poesi idag, red. Tobias Berggren och Theodor Kallifatides, fotografier Bengt af Geijerstam. Bild på Elsa Grave. Förord av redaktionen

Stockholm Prisma i samarbete med Författarcentrum 1973, s. 30-31.

Dikterna lästes på poesidagen i Gamla Riksdagshuset den 27/5 1973,
 Omtryckt med ändringar i: : Avfall ( från och till) under titeln ” Poesi är farligt”. ”Måste vi gå löst?”
 Tidigare tryckning: Hungersöndag. [Dikter]

”Julpromenaden”, Julglimten 1973 årg. 33, utg. av Kalmar Läns Blindförening, red. Ingeborg Johansson, s. 22 [Dikt]

Vetlanda 1973

”Vad gör sipporna”, Stanna en stund, dikturval Sven-Arne Stahre, illustr. Annika Tretow, Stiftelsen Litteraturfrämjandet Stockholm 1973, s. 68-69
 Tidigare tryckningar: Inkräktare

1974

Avfall ( från och till) [Dikter]

Norstedts Stockholm 1974

”Förlustmarker”, Vår lösen årg. 65, 1974 nr 8, s. 412-413 [Dikt]
 Omtryckt i: Avfall ( från och till)

”Grymhetstriptyk”, ill. Mara Zvaigzne, Lyrikvännen årg. 21, 1974, nr 4, s. 32-33 [Dikt] [Innehåller: ”Kometspråk”, ”Eld upphör” samt ”Säkerhetskedjor”]
 Omtryckta i: Avfall ( från och till), ”Kometspråk” under titeln ”Rymdspråk”

”Modern svensk poesi”, BLM årg. 43, 1974, nr 2, s. 76 [Innehåller av Elsa Grave: ”Ny tid – eller förrådd revolution”] [Dikt]
 Omtryckt i: Avfall ( från och till)

”Rapport för Chile”, Hallandsposten 1974-09-12 [Dikt]

”Hungersöndag”, ”Som årstider”, ill. av Bertil Lundberg, Illustration Bertil Lundberg, red. Sune Nordgren (stor stil) [Dikter]

Bo Cavefors Bokförlag
 Tidigare tryckningar: Hungersöndag

”Som årstider”, ill. av Bertil Lundberg,
 Tidigare tryckningar i Dagens Nyheter 1966-04-17, och tillsammans med ”Hungersöndag” som ”Två dikter”, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, SDS: s Helgläsning, 1966-08-06

1977

Slutförbannelser, omslag av Karl-Erik Forsberg, omslagsbild av Angelica Grave [Dikter]

Norstedts Stockholm 1977

Slutförbannelser inleds med ett motto ”Är det inte snart tid…” från Ariel, s. 217.

”Om Swedenborgs Avgrunder” och ”Till Swedenborgs Himlar”, Författarnas Litteraturhistoria, red. Lars Ardelius & Gunnar Rydström, Författarförlaget, Borgå, Finland 1977, s. 114-117 [Dikter]

Ur ”Poesi är farligt”, Lyrikvännen årg. 24, 1977, nr 5, s. 24 [Dikt]
 Tidigare tryckningar: Dikten finns överallt. Svensk poesi idag, samt i Avfall ( från och till)

”Beslutsam dans”, Aftonbladet, Magasinet, s. 20, 1977-08-07 [Dikt]
 Omtryckt i: Slutförbannelser, under titeln ”Mothägring”, s. 104

”Moln och himmel”, ”Havet är så djupt”, ”Älskade ord”, ”Brev”, ”Svanrus”, ”Blåmusslornas barn”, ”Flygande ko”, Halland i litteraturen, Hallandsförfattare från tre sekler, i urval och red. av en studiegrupp inom NBV i Halland, Serie Sobers landskapsböcker, Seriens huvudred. Åke Isling, tr. i Motala 1977, s. 195­–202 [Dikter]
 Tidigare tryckningar:
 Inkräktare: ”Moln och himmel” eg. ”Nu faller moln och himmel”
 En flygande skalbagge: ”Havet är så djupt”
 Höjdförlust: ”Älskade ord”
 Mödrar som vargar: ”Brev”
 Isdityramb: ”Svanrus”, ”Blåmusslornas barn”, ”Flygande ko”

1978

Moder Jord, av Sun Axelsson och Elsa Grave

Göteborg 1978, 21 blad [Boken finns i ett ex. på Göteborgs universitetsbibliotek, får ej utlånas och ej kopieras]

”Vanmaktens sånger”, Röster ur ett landskap. Antologi från Hallands Författarsällskap, red. Roland Andréasson, Laholm Settern 1978, s. 39-45 [Dikt]

”Till det döda barnet”, ”Svinborstnatt”, ”Taggsång”, ”Ur Nio vaggvisor för mitt ofödda barn”, (”V I blodsnattens tystnad”, ”VI Din fot har ingen simhud längre”), ”Måste vi gå löst”, ”Poesi är farligt”, Den svenska lyriken från Ekelund till Sonnevi. Antologi av Tom Hedlund, s. 264­–269, Stockholm, FIB:s lyrikklubb, Tiden 1978

Urvalet av Elsa Grave här kan läsas som komplement till urvalet av Elsa Grave i den välkända Lyrikboken vars tredje upplaga reviderades och utökades av Tom Hedlund 1978. [Dikter]
 Tidigare tryckningar: Inkräktare: ”Moln och himmel” eg. ”Nu faller moln och himmel”

En flygande skalbagge: ”Havet är så djupt”

Höjdförlust: ”Älskade ord”

Mödrar som vargar: ”Brev”

Isdityramb: ”Svanrus”, ”Blåmusslornas barn”, ”Flygande ko”

Höstfärd: ”9 vaggvisor för mitt ofödda barn”.

”Jag besjunger denna skräck”, ”Du”, ”Vi svor”, ”Och efter”, ”Fenor och vingar”, ”Kärlekens nidvisor IV, VI”, ”Måste vi gå löst?”. Kvinnors dikt om kärlek. En antologi av Elisabet Hermodsson, medarb. Greta Renborg, inl. essä Elisabet Hermodsson, s. 73-79 [Dikter]

Stockholm Litteraturfrämjandet 1978

2. uppl. 1979 (oförändr.), 2 [eg. 3] 1985, 1990 [ny utg.], 6. uppl. 1993 En bok för alla
 Tidigare tryckningar:

Mödrar som vargar: Jag besjunger denna skräck” ur dikten ”Djävlar”, ”Du”, ”Vi svor”, ”Och efter”

Avfall (från och till): ”Fenor och vingar”

Bortförklaring: ”Kärlekens nidvisor IV, VI”

Hungersöndag: ”Måste vi gå löst?”

Lyrikboken utkom som talbok 1985

”Svinborstnatt”, ”Kall morgon”, ”Morendo”, ill. Helga Henschen, ”Den sista bollen”, ”Sång för båt på land”, ”Svanrus”, ”Medan mörkret kom”, ”Hård är människan”, ”Efter livet”, ”Poesi är farligt”, ”Uppsök inte plågan”, Lyrikboken, en svensk antologi, red. Tage Nilsson. Urval i samarbete med Daniel Andreæ. Bitr. red. G. Grenholm. Rev. o. utökad av Tom Hedlund, bland annat det ämnesregister som fanns med i första upplagan har här återkommit.

3. uppl., Stockholm Forum, 1978, När-Var-Hur-serien, s. 263-269. 4. uppl. 1983. Ny utg. 1986 [Dikter]
 Tidigare tryckningar:

Bortförklaring: ”Svinborstnatt”, ”Kall morgon”, ”Morendo”

Avskedsövning: ”Den sista bollen”

Lufthav: ”Sång för båt på land”

Isdityramb: ”Svanrus”

Höstfärd: ”Medan mörkret kom”

Hungersöndag: ”Hård är människan”

Mödrar som vargar: ”Efter livet”

Avfall (till och från): ”Poesi är farligt”

Slutförbannelser: ”Uppsök inte plågan”

”Poeterna blev bortkörda och kallades falska i poesifestivalens Paris”, ”Rapport” på kultursidan av Lars Bäckström, Elsa Grave, Åke Hodell och Jörgen Nash, Aftonbladet 1978-06-12

1979

”Jag ska aldrig fråga mer för hemligheter är det bästa som finns. En annorlunda julsaga” Aftonbladet 1979-12-23

1980

"Om svekets rätt”, ”Svek och svikare. En rundfråga [Kai Henmark, Bo Setterlind, Elsa Grave, Sandro Key-Åberg och Thomas Hammarberg har ombetts att skriva i programbladet inför Harold Pinters pjäs Svek, Elsa Grave svarar med en dikt.] Dramaten 1980

”Kretslopp”, ”Tacka det livsfarliga”, ill. Inger Gauthier, Vi: ”månadens poet”, 1980, nr 45, s. 42-43
Gunnar Harding: ”Elsa Grave och det livsfarliga”, s. 40-42, med två foton [Dikter] [Foton]
 Omtryckt i: Evighetens barnbarn: ”Kretslopp” [Dikter]

”Svinborstnatt”, med en vinjett av Elsa Grave ur tidskriften 40-tal föreställande pojke under blåklocka, ”Be inte”, ”Bilskrotning”, ”Mothägring” (3), ”Allt var stilla…”, ur Slutförbannelser s. 59f.

”Grälsjuk åskådarröst”, foto av Joaquin Rosell ”Vid dagens slut”, Samtida dikter från 1900-talet och lite till, en antologi av Lars Bäckström och Lennart Sjögren, Stockholm 1980, s. 118-122, med kommentar om Elsa Grave som ”skalden framför andra i dagens miljörörelse”, s. 142 i översikten ”Krig i Europa – modernism i Sverige – översikt, kommentar”, s. 141f. [Dikter]
 Tidigare tryckningar:
 Bortförklaring: ”Svinborstnatt”
 Mödrar som vargar: ”Be inte”
 Avfall (till och från): ”Bilskrotning”
 Slutförbannelser: ”Mothägring” (3), ”Allt var stilla…”, s. 59f., ” Grälsjuk åskådarröst”, s. 91-94.

1981

En tid i Paradiset, med omslagsbild och ill. av förf. Pärmbild på baksidann ”Spindelnamnteckning” av Elsa Grave. ”Dagboksberättelse om författarlivets fröjd och förtvivlan.” [Lyrik och prosa] [Dagboksanteckningar]

Författarförlaget 1981

Författarverkstad, 9901302528

”Kvinnosånger” [Musiktryck] för sopran och piano”, Kerstin Jeppsson, (1948-), (kompositör); [text:] Elsa Grave

1981 [Noter] [Dikt]

”Milt som en regnbåge” [text: Elsa Grave], i ”Lyriska sånger [Musiktryck] för en röst och piano” av Lars Johan Werle [Noter]

Stockholm : Wilhelm Hansen, cop. 1981

”Harkranken”, Författarnas djurbok, ill. tuschteckning av Elsa Grave, red. Staffan Söderblom, Författarförlaget 1981 (Serie Författarbiblioteket), s. 124–132 [Essä]

”John Fernström och spelet om Gilgamesj”, Författarnas musikbok, red. Erik Beckman och Torsten Ekbom, Författarförlaget 1981 (Serie Författarbiblioteket)1981 [Essä]

”En plötslig tung vinterdag”, ”Måste vi gå löst”, Dagens dikt, Sveriges Radios förlag, Uddevalla 1981, s. 30-31, 236-237 [Dikter]
 Tidigare tryckningar: Höjdförlust: ”En plötslig tung vinterdag”, Hungersöndag: ”Måste vi gå löst”

1982

Evighetens barnbarn, omslag Angelica Grave [Dikter]

Norstedts Stockholm 1982

”Afterthought”, English version by Martin Allwood, Modern Scandinavian poetry, The panorama of poetry 1900-1975, general editor Martin Allwood, Anglo-AmericanCenter Mullsjö, Sweden, tr. i Ital. 1892, s. 298

Den översatta dikten är ”Eftertankar” från Lufthav [Dikt]

’”Tankar inför nyåret’ år 27 eft. Hi”, Röster i Radio-TV 1982, nr 31, s. 14-15 [Med ”Hi” avses Hiroshima] [Foto av Elsa Grave och av ett armbandsur från Hiroshima som stannat när bomben föll]

1983

I. ”På tröskeln till det tredje ögat”, II. ”Turbulent expressbrev”, III. ”Till en kosmisk ko i solnedgången på jorden”, med ”(variation) Slutvirvel (från solkossans rymd)”, IV. ”Till ’elektronisk melodi’ om hösten”, V. Utströdda älgkronor i den bankomsusade natten”, ill. av Elsa Grave, Hjärnstorm 1983, nr 18, s. 17–32 [Dikter, collage, teckningar], bild av Michael Normann s. 24. (Obs. numrets paginering ej kontinuerlig)
Omtryckta delvis omarbetade i: För isdemoner är fan en snögubbe 1985, s. 7–17, 32–33.  Omtryckt: bilden av Michael Normann omslagsfoto

Bakom dämpgrinden – ett samtal mellan Elsa Grave, Gunilla Mauritz och Magnus William–Olsson”, foton av Gunilla Mauritz, Hjärnstorm 1983, nr 18, s. 33–38. (Obs. numrets paginering ej kontinuerlig)

1984

”Sånger på vändplattan”, ”Geas mässa”, ”(Gea – jorden själv)”,

Poetica, tidsskrift for poesi og kritikk, utg. o. red. Olav Angell, Oslo. En liten bild, som kanske passar för lärodikt, illustrerar ”Geas mässa”.

 Omtryckta och delvis omarbetade i: För isdemoner är fan en snögubbe 1985, ”Sånger på vändplattan” s. 68–71, och med delvis ändrad titel, ”Geas lusmässa”, 145­–152

I tidskriften Poetica inleder Elsa Graves dikter avdelningen ”Nordisk trio”.

”Att ta tiden på pulsen /…/ Vad är viktigt just nu?” , Drakabygget, Internordisk tidskrift för konst mot atombomber, utg. o. red. Lis Zwick & Jörgen Nash, årg. 20, Trippelnummer, nr 9-10-11, s. 74-84, Elsa Graves ”svar” s. 81

”Varkenshaarnacht” (”Svinborstnatt”) samt ”Na de pastorale” (”Efter pastoralen”), ur Bortförklaring, ”De laatste speelbal” (”Den sista bollen”), ur Avskedsövning, ”Zwane-extase” (”Svanrus”), ur Isdityramb, ”Na het leven” (”Efter livet”) samt ”De verlatenen” (”Övergivna”) ur Mödrar som vargar, i Vanzelfsprekend natuurlijk, Poëzie uit Zweden, met een inleiding van Amy van Marken, omslag i svenska flaggans färger och med svensk flagga, Foto, helsida, på Elsa Grave.

Amsterdam 1984

I förordet betonas de berömda fyrtiotalisterna i Sverige och poesins blomstring under de senaste tre decennierna. Författare och översättare har haft personliga kontakter. Som Elsa Graves huvudtema nämns moderskapet. Man har haft studiegrupper i Göteborg på 1970-talet. Omsorgen om miljön nämns som ett centralt tema i Elsa Graves Slutförbannelser. Övriga författare som antologiserats är Tobias Berggren, Gösta Friberg, Lars Lundkvist, Lars Norén, Göran Sonnevi, Tomas Tranströmer, Sonja Åkesson och Lars Gustafsson. [Dikter]

1985

För isdemoner är fan en snögubbe, Omslagsfoto Michael Normann [Dikter]

Norstedts Stockholm 1985

1986

”Dubbelgångare”, Berättelser ur bakfickan, Brombergs Bokförlag AB 1986, s. 169-177. Boken bygger på serien ”Berättelser ur bakfickan” som TV 1 sände vintern 1984-85. [Prosa]

1987

”Allvarliga sånger [Musiktryck] op. 14 A, 1955 (1987) romans för en röst och piano” ; Maurice Karkoff, [text:] Elsa Grave[Noter] [Dikten ”Återseende” ur Avskedsövning har här titeln ”Skymning”.]

”Resa i kardborrereservat”, Svensk natur. En antologi, urval Lars Andersson och Staffan Söderblom, vinjetteckningar Bertil Kumlien, Stockholm Svenska turistfören., s. 35f.
 Tidigare tryckningar: Höjdförlust

1988

”Svordomselegier – sataneller”, Halifax, litterär kalender, nr 2 1988, red. Rolf Aggestam, Wahlström & Widstrand förlag 1988, s. 7­­–12, ill. Elsa Grave [Dikt]
Omtryckt, med ändringar, som ”Satanellelegi” i Sataneller

”Varför inte en älg med vingar?”, ill. av Elsa Grave, Aftonbladet 1988-04-17 [Essä] [Foto]

”Havet är så djupt”, ”Simkonst”, Havet, en lyrikantologi sammanställd av Ingvar Holm, med bilder av Gösta Werner, Bra Lyrik, Bra Bok, Höganäs 1988, tr. i DDR 1988, s. 116-117 [Dikter]
 Tidigare tryckningar: Som en flygande skalbagge: ”Havet är så djupt” och Lufthav: ”Simkonst”

”Grävskopan”, ”Sinnrikheten”, ”Ha en bra dag”, ”Varningssignalen”, Hejda den flyende tiden, dikter på poesidagen 1987, med teckningar av Andrzej Ploski och presenterat av Leif Eriksson, Höganäs Bra bok, Bra böcker 1988, Serie Bra lyrik, s. 51-57 [Dikter]
 Omtryckt i: ”Ha en bra dag / Bäst före…, Sataneller
 Tidigare tryckningar: Höjdförlust: ”Grävskopan”, Evighetens barnbarn: ”Sinnrikheten”

1989

Sataneller, omslag Elsa Grave / Rolf Hernegran [Dikter]

Norstedts Stockholm

”Flygande ko”, ”Fossilen” (”Jag fann en fossil…”), ”Besöket”, ”Simkonst”, ”Den större värmen”, ”Den sista spindeln”, ”Borttappat stationssamhälle”, ”Före”, ”Det finns en trygghet”, ur diktsviten ”Yttersta näringsfånget”, ”Det finns ett hav av tårar”, ur diktsviten ”Multiuniversella sidosprång”, ”Återsken”, inom diktsviten ”Återsken”, ”Från en närhet” ur ”Missförstånd fortsätter…” ur diktsviten ”Tid dränker…”, Aningens dilemma”, ur ”Drömfragment” och ”Att inte finnas till” ur ”Därför drömmer jag…”, båda ur diktsviten ”Nerfall på interstellär besökstid”, Aningens dilemma, Förlag: Stockholm Bokbandet, ISBN-13, 9789188152121, 1989-08. Kassettband [Dikter] [Ljud], inläsare Elsa Grave, 32 min.

Kassettbandet innehåller utdrag ur: Isdityramb ; Som en flygande skalbagge ; Mödrar som vargar ; Lufthav ; Evighetens barnbarn ; Sataneller

Finns på Hylte folkbibliotek

”Kvinnosång”, ill. Andrzej Ploski, Södra magasinet 1989. Ur en skånsk märgelgrav. Dikter, noveller, essäer, red. Helmer Lång, Tora Palm, Kjell Stiernholm, [Dikt]

Skånes författarsällskaps skriftserie nr 3, s. 118-120

Skånes författarsällskap (Förlags AB Viken)

Ur det opublicerade skådespelet ”Nucleärt pastorat”, enl. uppg. efter dikten

”Svanesång”, Vår lösen, 1989 nr 6/7, s. 390-391 [Dikt, nyskriven]

1990

”I oss är friheten…” (ur Fläsksabbat), Poesijournalen, ill. med Helena Bergengrens foto av Elsa Grave, 1990, nr 5, s. 8, utg. Konst- och kulturavdelningen Landstinget i Jönköpings län
 Tidigare tryckningar: Fläsksabbat, Tre lyriska gräl [Skådespel]

1992

”Askberget”, ill. ”Askberg i Skånes koldistrikt”, foto av Pål­-Nils Nilsson, Landskapens röster, en antologi av Göran Palm, Stockholm 1992, Serie En bok för alla, s. 236–237 [Prosa]
 Tidigare tryckningar: Besök i barndomen

”Flygande kor” (Sic!), Tilltal, Poesiantologi där poeten talar till dig om dikten. Sammanställd av Lars Lundkvist och Tomas Mikael Bäck, Almqvist & Wiksell, 1992, s. 48f.

Enligt förordet har författarna själva ombetts välja dikt och skriva en kommentar som ett ”Tilltal” för unga. Elsa Grave har dels på få rader förklarat fyrtiotalismen. Så nämner hon att hon en natt sett kor och kalvar dansa på en äng. [Prosa, dikt]
 Tidigare tryckningar: Isdityramb: ”Flygande ko”

”Ur Stararna häckar i garderoben,” Kvinnotankar, red. Kaj Beckman, Stockholm Litteraturfrämjandet, En bok för alla, 1992, s. 36 [Dagboksanteckningar]
 Tidigare tryckningar: Vintergatan, Sveriges författareförenings Kalender 1960, 13 vid bordet

1993

”Rodelgummans sång”, ill. Barbro Hemer, Olympiad. En svensk-norsk vinterantologi, red. Thorvald Steen & Staffan Söderblom, vinjett Tore Hansen, [översättning Staffan Söderblom]Torsby, Heidrun, s. 39-43. – År 1994 hölls vinterolympiaden i Lillehammer i Norge. På närmre håll, Kungsbygget på Hallandsås, utövades rodelsporten. [Dikt]

”Sorgen begär avsked”, ill. Barbro Hemer, Södra magasinet 1993, Skåne tur och retur, Poesi och prosa från Skåneland, red. Clemens Altgård, Jenny Berthelius, Michael Economou, Max Lundgren [Dikt]

Skånes författarsällskaps skriftserie nr 6 s. 34f.

Skånes författarsällskap (Förlags AB Viken)

”Svinborstnatt”, Horisont, Organ för Svenska Österbottens litteraturförening årg. 40, 1993, nr 4, s. 12 [Dikt]
 Tidigare tryckningar: Bortförklaring

”Svinborstnatt”, ill. Lennart Olausson, ”Bilskrotning”, ill. Ulf Wahlberg, Kosmisk hembygd, en ekologisk bok för alla, en antologi av Göran Hassler, med kommentarer av Stefan Edman, Per-Göran Bents och Staffan Thorman, Stockholm: Naturhistoriska riksmuseet, Naturskyddsfören., Utbildningsradion, Serie En bok för alla 1993, s. 146­f. och 296f. [Dikter]
 Tidigare tryckningar:

Bortförklaring: ”Svinborstnatt”

Avfall (från och till) : ”Bilskrotning”

1994

”Hård är människan”, ill. Ewert Karlsson (EWK): s teckning av Elsa Grave, Lyrikvännen, Jubileumsnummer årg. 40, 1994, nr 1/2, s. 26 [Dikt]
 Tidigare tryckningar: ”Hungersöndag”, ill. Ewert Karlsson (EWK), Perspektiv, red. Ragnar Oldberg, årg. 7, 1956, nr 4, s. 156 [Dikt] Tidigare tryckta i: Lyrikvännen årg. 14, 1967 nr 5, samt första strofen i ”Understämmor” i Hungersöndag

EWK: s teckning används av Elsa Grave-sällskapet [Teckning]

”Flygande ko”, Astrid Lindgren i diktens träd, lyrik, skillingtryck, visor, i urval av Astrid Lindgren, Vivi Edström, Marianne Eriksson, red. Vivi Edström, avslutande essä av Vivi Edström, bilder av Lars Klinting, Stockholm 1994, s. 75
 Tidigare tryckningar: Isdityramb

Boken kom som talbok 1995]

1995

”Till det döda barnet”, ”Svinborstnatt”, ”De svartklädda”, ”Taggsång”, ”Flygande ko”, ”Sårad socialarbetares röst”, ”I motorsågens tid”, ”Resan till trädkronorna”, Modern svensk lyrik från Ekelöf till Lillpers. En antologi red. av Staffan Bergsten, Avslutande ord om dikturvalet samt litteraturanvisningar av Staffan Bergsten, s. 121–134

Bonniers Stockholm 1995, Serie Alla Tiders Klassiker, Bokförlaget Natur och Kultur
 Tidigare tryckningar:

Bortförklaring: ”Till det döda barnet”, ”Svinborstnatt”

Lufthav: ”De svartklädda”

Från taggarnas värld: ”Taggsång”

Isdityramb: ”Flygande ko”

Slutförbannelser: ”Sårad socialarbetares röst”

Evighetens barnbarn: ”I motorsågens tid”, ”Resan till trädkronorna”

1996

”Sammanflöden”, Landet mellan strandäng och mörka skogar. En hallandsantologi, red.kommitté Maria Lagerwall m.fl., utg. av Hallands bildningsförbund m.fl., Kristianstad 1996

”Svinborstnatt”, ”Simkonst”, ”Till ett lass ved”, ”Ur Sång för döttrar”, ”Poesi är farlig”, ”Mothägring”, Levande svensk poesi. Dikter från 600 år, i urval av Björn Håkansson, Stockholm, Natur och Kultur, s. 474-479. Ny utgåva 2005 [Dikter]
 Tidigare tryckningar: Bortförklaring: ”Svinborstnatt” , Lufthav: ”Simkonst” , Från taggarnas värld: ”Till ett lass ved”, Höjdförlust: ”Ur Sång för döttrar” , Avfall (från och till): ”Poesi är farligt”, Slutförbannelser: ”Mothägring”

”Svinborstnatt”, Röster i Skåne. En antologi av Daniel Hjorth, En bok för alla, s.157 [Dikt]
 Tidigare tryckningar: Bortförklaring

”Men datorn stannar kvar”, Sverige – ett litterärt lapptäcke, en antologi för skolan sammanställd av Författarcentrum Riks, ill. Anna-Clara Tidholm, Stockholm 1996, s. 232
 Tidigare tryckningar: Sataneller

1998

”Vaggvisa för västanvinden” (ur Lufthav), ”Rymdspråk” (ur Avfall. Från och till),

Utdrag ur ”En överbliven röst minns” (utdrag från s. 30­–32 i Slutförbannelser),

”Plastjul tillhandahålles” (ur För isdemoner är fan en snögubbe, s. 30f.),

Utdrag ur ”En jagröst som tror sig vara ensam överlevande” (ur För isdemoner är fan en snögubbe, s. 184–186), Svensk lyrik, en antologi från medeltid till nutid, (850 dikter av 150 författare), dikturval Britt Dahlström, Stockholm FIB:s lyrikklubb, cop. 1998, 1 CD-ROM: färg. [Digital bok] [Dikter]

Britt Dahlström ger genrebeskrivningar, nyckelord m.m.

1999

”Fossilen”, ”Kärleksdikt” och ”Svinborstnatt”, Kommentarer till tre dikter av Elsa Grave. Tjugofyra gymnasister reflekterar, Matilda Almgren …, Lund 1999 bok. 2 bibliotek
 Tidigare tryckningar: Som en flygande skalbagge: ”Fossilen”, ”Kärleksdikt”, Bortförklaring: ”Svinborstnatt”

2001

”Poesi är farligt”, 00tal. Tidskrift om litteratur & konst 2001, nr 5 [Dikt]
 Tidigare tryckningar: Dikten finns överallt. Svensk poesi idag, samt i Avfall ( från och till)

”Svinborstnatt”, Lyrikvännen årg. 48, 2001, nr 6, s. 24-25 [Dikt]
 Tidigare tryckningar: Bortförklaring

2002

”Den pantertassade”, Katten i svensk poesi, dessa eldting bland all mänskotamhet, en antologi sammanställd av Björn Meidal, Stockholm, En bok för alla 2002, s. 134 [Dikt]
 Tidigare tryckningar: Isdityramb

”Jag besjunger denna skräck”, ”Måste vi gå löst”, ”Saknad”, De vackraste kärleksdikterna, i urval av Amelie Bennet, Prisma Stockholm, 2002, s. 107–110 [Dikter]
 Tidigare tryckningar: Bortförklaring: ”Saknad”, Hungersöndag: ”Måste vi gå löst, Mödrar som vargar: Jag besjunger denna skräck” ur dikten ”Djävlar”

”Till det döda barnet”, ill. av Olav Mosebekk, ”Poesi är farligt” (en vers), Århundradets ordmusik. Från Anders Österling till Lars Forssell, en antologi av Göran Hassler, Litteraturfrämjandet, En bok för alla 2002, s. 94–95 [Dikt]
 Tidigare tryckningar: Bortförklaring: ”Till det döda barnet”,

i Dikten finns överallt. Svensk poesi idag och i Avfall ( från och till): ”Poesi är farligt”

2004

Dikter, i urval och med inledning av Ingvar Holm, omslag Elsa Wohlfahrt Larsson, foto av Elsa av Helena Bergengren

Se även förordet i början av bibliografin.

Norstedt Stockholm 2004

”Vägen till Blomstervången”, ”Mödrar som vargar”, Röster i Halland, en antologi utg. av Anna Pia Åhslund & Sten Jacobsson, foton av Lennart Lundborg och Bo Wahlén, Stockholm, En bok för alla 2004, s. 157­–163 [Prosa] [Dikt]
 Tidigare tryckningar: En tid i Paradiset och Mödrar som vargar

2005

”Sång för båt på land”, Sommardikter, en antologi av Britt G. Dahlström, En bok för alla 2005, s. 73
 Tidigare tryckningar: Lufthav

Finns som talbok på två bibliotek: Sommardikter [Ljudupptagning]

2007

”Hjärna och hjärta”, ”Ensam med natten”, ”Gråten”, ”Havet är så djupt”, ”Resan”, ”Vårt hjärtas mullvad”, ”Besök”, ”Den sista spindeln”, ”Men datorn stannar kvar”, Kommentarer till nio dikter av Elsa Grave, Erika Andersson…, Lund 2007 bok. 2 bibliotek

 Tidigare tryckningar: Inkräktare: ”Hjärna och hjärta”, ”Ensam med natten”, båda inom ”Bland valv och broar”, ”Gråten”, inom ”Saknad”, Som en flygande skalbagge: ”Havet är så djupt”, Avskedsövning: ”Resan”, Från taggarnas värld: ”Vårt hjärtas mullvad”, Isdityramb: ”Besök”, Evighetens barnbarn: ”Den sista spindeln”, Sataneller: ”Men datorn stannar kvar” samt i Dikter, i urval och med inledning av Ingvar Holm

Elsa Grave har i sin Dikter 1943-1963, omslag av Karl-Erik Forsberg [Dikter i urval], lagt till dikttitlarna ”Ensam med natten” och ”Gråten”. I Elsa Graves urval finns även ”Hjärna och hjärta”, ”Havet är så djupt”och ”Resan”.

”Jag blev en insydd…”, ill. bild av ”Barbro Elisabeth”, [dvs. Barbro Elisabeth Dahlin]: Ansikte mot ansikte, Aurora, Jubileumsnummer, utg. av Romantiska förbundet, årg. 30, 2007, nr 1/2, s. 34 ] [Dikt]
 Tidigare tryckningar: För isdemoner är fan en snögubbe, inom ”Turbulenser”, s. 47

”Till det döda barnet”, Insidor, dikt och ande i vår egen tid, en antologi utg. av Maria Küchen och Christer Åsberg, Cordia 2007, s. 114 [Dikt]
 Tidigare tryckningar: Bortförklaring

”Till det döda barnet”, ”Efter pastoralen”, ”Hård är människan”, ”Fallande fläta”, ”Måste vi gå löst”, ”Det kom ett kort”, ”Nu sover alla yxor”, ”Ökenfisk”, ur ”Colorado”, Dikter ur [Folder] Författarcentrum, Stockholm 1968, finns lästa av Elsa Grave i Tio 60-talsaktuella lyriker [Ljudupptagning]: de tio första foldrarna från Författarcentrum, redaktör, utgivare Bengt-Erik Hedin

Enskede: TPB, 2007

Tio svenska lyriker läser här sina egna verk. I talboken medverkar Elsa Grave /…/. Författarna presenteras kortfattat av Bengt-Erik Hedin, (som även stavar sitt namn Benkt-Erik Hedin). Presentationerna läses av Lennart Lindberg.

[Talbok, DAISY 2.02]

2008

Ekfraser. Tretton texter till en tavla av Elsa Grave, red. Kristina Hallind. Målningens namn är "Bråk på sydländsk piazza" (Elsa Grave-sällskapet)
Verket finns i ett maskinskrivet ex. på Lunds Universitetsbibliotek

2011

”Plastjul tillhandahålles”, Julens bästa berättelser, urval Margot Henrikson och Anna Nolgren, Ordalaget Bokförlag AB, s. 115–118 [Dikt]
 Tidigare tryckningar: För isdemoner är fan en snögubbe, under titeln ”Turbulenser”. s. 30f.

2014

Romans, röst, piano, op. 240, Två svenska romanser [Musiktryck] :för hög sopran och piano, op. 240 /Maurice Karkoff ; till texter av Elsa Grave och Tomas Tranströmer
Stockholm ; Musikaliska konstföreningen, cop. 2014,
13 s. (Noter finns på KB och Gumu) [Dikt och musik]

Elsa Grave, ”En röd liten fågel”
 Tidigare tryckningar: Som en flygande skalbagge under titeln ”Endast en röd liten fågel” inom ”Balettsvit”

2015

”Måne”, Häpna! En bok ur och om 1950-talets tongivande science fiction-tidskrift, i urval och översättning samt med kommentarer av John-Henri Holmberg Johanneshov, Heidi, cop. 2015, s. 16 f.
 Tidigare tryckning: Se ”Måne” årtalet 1964

2016

"Världen blir inte stor...", utdrag ur "Kärlekens nidvisor", "Svinborstnatt", "Pietá", Svensk poesi, red. Daniel Möller och Niklas Schiöler, s. 723-727 Albert Bonniers förlag 1916
  Tidigare tryckning: Bortförklaring

2018

Jubileumsår, hundra år sedan Elsa Graves födelse. Fjorton röster om Elsa Grave utkommer.

”Grodorna”, ”Som daggkåpan fångar en droppe regn…”, ”Svinborstnatt”, ”Pietà”, ”9 vaggvisor för mitt ofödda barn”, ”Förslag till alternativ vigselceremoni, Version I” och ”Version II”, ”De väntar”, ”Borttappat stationssamhälle”, Fjorton röster om Elsa Grave, en antologi redigerad av Kristina Hallind, Eva Lilja, Anna Wieslander och Anna Pia Åhslund, utgiven i samarbete med Elsa Grave-sällskapet, ellerströms förlag, Lund 2018.

Omslagsbild: Elsa Grave 1959, foto Lennart Nilsson/TT Nyhetsbyrån, Grafisk form Clara Möller.
Förord av redaktörerna samt Ewert Karlsson (EWK), teckning föreställande Elsa Grave (1956), s. 5–7
 Tidigare tryckningar: Som en flygande skalbagge: ”Grodorna”, ”Som daggkåpan fångar en droppe regn…” Bortförklaring: ”Svinborstnatt”, ”Pietà” Höstfärd: ”9 vaggvisor för mitt ofödda barn” SOU 1972: 41: ”Förslag till alternativ vigselceremoni, Version I” och ”Version II” Avfall – från och till: ”De väntar” Sataneller: ”Borttappat stationssamhälle”

Konstverk av Elsa Grave:
Självporträtt med räv, illustration till artikel av Thomas Löthman, Horisont 1989: 5, s. 11 Askhögen i Nyvång, Kritteckning ur ett skissblock. Foto Kristina Hallind, s. 34 ¬ Akvarell av Elsa Grave från skoltiden. Foto Kristina Hallind, s. 44. Bråk på sydländsk piazza, odaterad oljemålning. Foto Axel Nordin, s. 57 Elsa Graves teckning av räven i En tid i Paradiset (1981), s. 77 Teckning av Elsa Grave i Den blåa himlen (1949), s. 122

Porträtt och foton:
Omslagsbild: Elsa Grave 1959, foto Lennart Nilsson/TT Nyhetsbyrån, Grafisk form Clara Möller. Ewert Karlsson (EWK), teckning föreställande Elsa Grave (1956), s. 7 Elsa Grave. Foto: B Wahlén, s. 29 Ungdomsporträtt av Elsa Grave, s. 67 Elsa Grave på uppläsning 1950. Foto: Bilder i Syd, s. 89 Elsa Grave 1983. Foto: Anders Holmström/TT, s. 117 Springande Elsa. Foto: Carl Thoothman, s. 143 Foton från uppsättningar av ”Isskåpet” och ”Fläsksabbat” på Medieteket i Halmstad 2008, regi Margareta Ek, s. 98, 102 och 109, se vidare nedan om dramatik

Författare och forskare hyllar Elsa Grave:
Litteraturvetenskap:
Eva Lilja "Elsa Grave i liv och dikter”, ill. Självporträtt med räv, illustration till artikel av Thomas Löthman, Horisont 1989: 5, s. 8–25, fotot s. 11
Eva Lilja, ”Röda spindlar i rymden, Elsa Graves vaggvisor”, s. 126–133, ill. Louise Bourgeois skulptur ”Maman” utanför Guggenheimmuseet i Bilbao. Fotot finns i Eva Liljas artikel, s.129. Elsa Graves dikt ”9 vaggvisor för mitt ofödda barn” följer.
Anna Pia Åhslund ”Nidvisor, katastrofer och vardagsromantik, Om Elsa Graves kärleksuppfattning”, ill. Ungdomsporträtt av Elsa Grave, s. 67 och Elsa Graves teckning av räven i En tid i Paradiset (1981), s. 77, familjebild m.fl. bilder, s. 60–82. Uppsatsen följs av SOU 1972: 41: ”Förslag till alternativ vigselceremoni, Version I” och ”Version II”
Anna Smedberg Bondesson ”Längre än du vetat att jag längtat, Anna Rydstedts möte med Elsa Grave”, ill. Elsa Grave på uppläsning 1950. Foto: Bilder i Syd, s. 89s. 85¬–95
Ingvar Holm, ur ”Jungfru Maria och Hagenbeck”, s. 120-123, teckning av Elsa Grave i Den blåa himlen (1949), s. 122. Elsa Graves dikt Pietà följer s. 124f. Texten tidigare tryckt i Utdrag ur särtryck ur Vänkritik, 22 samtal om dikt …, 1959, se i bibliografin ovan för år 1959

Dramatik:
Margareta Ek, ”Svart humor i vitt isskåp”, s. 96¬–100, samt Maria Ericson, ”Reflektioner vid läsning av Elsa Graves kortpjäs Fläsksabbat”, s. 101–113. Foton från uppsättningar av ”Isskåpet” och ”Fläsksabbat” på Medieteket i Halmstad 2008, regi Margareta Ek, s. 98, 102 och 109. Elsa Graves dikt ”Svinborstnatt” följer.

Konstvetenskap:
Kristina Hallinds ”Elsa Grave–studieår och bildkonst”, föregås av Elsa Graves dikt ”Som daggkåpan fångar en droppe regn…”. Uppsatsen illustreras av Akvarell av Elsa Grave från skoltiden. Foto Kristina Hallind, samt av ett par bilder från Skånska Konstmuseums utställningar och från Elsa Graves separatutställning på SDS-Centralen 1947, s. 42–56. Bråk på sydländsk piazza, odaterad oljemålning foto Axel Nordin, följer samt Evelina Bramstångs dikt, ”asätare”, som är en ekfras skriven till tavlan s. 57f.
Personliga minnen och möten: Anna Wieslander ”Från Nyvång till Blomstervången – poet i spagat", ill. Blomstervången i Vapnödalen. Foto: Kathinka Linde, s. 39 s. 33¬–41 (Minnen berättade även av Sven Birgersson och Uno Friberg från Elsa Graves uppväxtmiljö, och Halmstadsborna Stefan Sivesson, Beatrice Staehl von Holstein och Hugo Tham.)
Per Helge ”Möten med diktardrottningar”, om möten med Anna Rydstedt och Elsa Grave, s.116¬–119, ill. Elsa Grave 1983. Foto: Anders Holmström/TT, s. 117 Artikeln berättar om möten med Anna Rydstedt och Elsa Grave.

Journalistik:
Roland Andréasson, ”Cykeltur på startbana och spring i solens dal”, s. 140–143, ill. Springande Elsa. Foto: Carl Thoothman, s. 143. Roland Andréassons dikt ”Vångsång”, s. 144.
Aase Berg ”Mor morrar, Den vilda modern och djuren i Elsa Graves poesi”, s. 27–32, ill. Elsa Grave. Foto: B Wahlén, s. 29 Texten i denna artikel även i Lyrikvännen, Tidskrift för poesi sedan 1954, 2017 (64): 2, s. 27–31, här illustrerad med Springande Elsa. Foto: Carl Thoothman, här utan bildtext. Red. för detta nummer om ”Moderskap" är Clara Möller
Per Garthon: ”Elsa Grave och det gröna tänkandet”, ill. Elsa Grave i Vapnödalen 1993. Foto: Brita Rönnbäck, s. 145–153, fotot s. 150
Kristina Lundgren: ”En obstinat kulturskribent, "Elsa Graves texter i tidningar och tidskrifter”, ill. ”Sida ur Elsa Graves svar på tidskriften Herthas enkät 1955”, s. 161–170, bilden s. 164

ELSA GRAVE – Verk-förteckning över Poesi, Prosa, Spelade pjäser, Artiklar och debattinlägg, bilder på utgivna verk, s. 174–180
ELSA GRAVE – Biografi i urval s. 181–182
ELSA GRAVE – SÄLLSKAPET, s. 183–185
Medverkande i Fjorton röster… , s. 185–187

Talböcker på LIBRIS:

Grave, Elsa. För isdemoner är fan en snögubbe [Ljudupptagning] : dikter / av Elsa Grave. 2005
(Talbok) 1 bibliotek
Grave, Elsa. Luciafirarna [Ljudupptagning] / Elsa Grave. 2006
(Talbok) 1 bibliotek
Tio 60-talsaktuella lyriker [Ljudupptagning] : de tio första foldrarna från Författarcentrum / presentation av diktarna: Bengt-Erik Hedin. 2007
(Talbok) 1 bibliotek
Grave, Elsa. Ariel [Ljudupptagning] / Elsa Grave. 2008
(Talbok) 1 bibliotek
Grave, Elsa. En tid i Paradiset [Ljudupptagning] / Elsa Grave. 2009
(Talbok) 1 bibliotek
Grave, Elsa, 1918-2003 Evighetens barnbarn [Ljudupptagning] : dikter / av Elsa Grave. 2009
(Talbok) 1 bibliotek
Grave, Elsa. Slutförbannelser [Ljudupptagning] : dikter / av Elsa Grave. 2009
(Talbok) 1 bibliotek